София, 1 февруари 2016 г. На последното заседание на Управителния съвет на БСК, проведено на 28 януари 2016 г., за колективен член на БСК - Съюз на българския бизнес бе приета Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“.

Управителният съвет на БСК отправи пожелания за тясно сътрудничество между двете организации, като бе подчертано, че камарата ще разчита на експертизата на асоциацията в сферата на оперативните програми.

Създадената преди малко повече от година Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ представлява и отстоява интересите на потенциалните бенефициенти и професионалните консултанти в процеса на усвояване на европейските и национални фондове за развитие в България в пряк диалог с администрацията. Дейността на асоциацията е насочена към установяването на модел на равноправно партньорство на всички заинтересовани страни при програмирането и изразходването на средствата от европейските и националните фондове за развитие в България, за установяването на доброволни професионални стандарти за консултантска дейност в областта на проектите за развитие и създаването на добре регулирана прозрачна среда, която да обезпечи ефективното и ефикасно усвояване на средствата в интерес на цялото общество.

В асоциацията членуват както юридически, така и физически лица, които работят и имат професионални интереси в сферата на усвояване на средствата от европейските или националните фондове за развитие в България и/или които са потенциални получатели на финансиране от тях.