Здравейте, читатели! Днес описваме бившата мярката за преработка на земеделска продукция - мярка 123.

Подпомагането ще бъде насочено към модернизиране на физическите активи на предприятията и земеделски производители преработващи земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка. Подкрепа се предоставя на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията:

 • Преработка и/или маркетинг на продукти в обхвата на Приложение I(виж по-долу) към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

• Развитие на нови продукти, процеси и технологии за продукти в обхвата на Приложение I(виж по-долу) към Договора за функциониране на Европейския съюз или на памук, с изключение на рибни продукти;

Подкрепата ще бъде насочена към закупуване и изграждане на инвестиции, свързани с:

-Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;

-Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;

-Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;

-Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;

-Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;

-Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;

-Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

-Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.

Бенефициенти:

• Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и Групи/Организации на производители;

• Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

• Кандидатите следва да са физически или юридически лица регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки, средни и големи* предприятия, дефинирани съгласно Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията.

• Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ подобряване на дейността на стопанството/предприятието чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения бизнес план.

• Минималния стандартен производствен обем на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по - малко от 8 000 евро.

Допустими разходи

Материални инвестиции:

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга; (строеж, изграждане, реконструкция и др.)

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието;

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност /до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи /Съгласно Раздел 8.1/.

Нематериални инвестиции:

1. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. /Съгласно Раздел 8.1/;

2. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;

3. Закупуване на софтуер;

4. Разходите свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата(ISO)

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на кчеството и подготовка за сертификация в предприятията.

Проекти с включени инвестиции за производство на електрическа, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане за собствено потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване собствените нужди на предприятието. Капацитетът на инсталациите, които са обект на подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 мегават.

За проекти с инвестиции за производство на биоенергия кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база.

Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат по подмярката, ако те не произвеждат най-малко 10% топлинна енергия

Използваните суровини от зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури и суровини, които се използват за фуражи с цел производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до 20%:

Подпомагане ще се предоставя за избрани първични производствени сектори свързани с преработката/маркетинг на продукти, описани в Приложение І на Договора за функциониране на Европейския съюз и памук.

1.Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици,

2.Месо и месни продукти,

3.Плодове и зеленчуци, включително гъби,

4.Пчелен мед,

5.Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,

6.Растителни и животински масла и мазнини,

7.Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,

8.Готови храни за селскостопански животни,

9.Гроздова мъст, вино и оцет,

10.Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.

БП на всички кандидати, които изпълняват критериите за допустимост ще бъдат оценени. За всички проекти с икономически обосновани БП ще бъде направена селекция, следвайки приоритетите по мярката и чрез даване на приоритет на посочените по – горе кандидати.

Финансиране

Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.

Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи в следните случаи:

• За проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ. (ИНОВАЦИИ)

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за интегриран проект за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 3 000 000 евро.

Очакван прием: 28.09-04.10 до 26.10-01.11.2015 г.