Проектът на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 (ОП ИМСП), приет от тематичната работна група на нейно заседание на 01.07.2015 г. и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия на 31.07.2015.

  Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020, е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането на взаимнодопълващите се видове растеж на стратегията "Европа 2020", а именно интелигентен и приобщаващ растеж.

  Пълният текст на проекта на ОП ИМСП можете да намерите в прикрепения файл в статията - по-долу.

Източник : ОП "Иновации и конкурентоспособност"