ДФ „Земеделие” приключи предварителната проверка засъответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г. От всичкиоценени проекти на разглеждане подлежат общо 730 броя с размер на заявенитеразходи 589 341 240,00 лв. и заявена субсидия от 379 637 188,56 лв., коитопопадат в рамките на 130% от бюджета, определен със заповед на министъра наземеделието и храните. Индивидуални справки за получения брой точки може да сенаправят на следния линк- http://www.prsr.bg. Всички проекти саоценени съгласно изискванията на Наредба №9 от 21.03.2015 г. за прилагане наподмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материалниактиви” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.В рамките на 130% от бюджета, съгласно нормативната база по подмярката, на обработка подлежат проектите, оценени снад 43 точки. Обобщените даннипоказват, че ще бъдат обработени 22% (730 бр.) от всички подадени заявления заподпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, катопреобладаваща част от проектите - 347 броя, включват инвестиции и дейности в приоритетния сектор „Плодове изеленчуци” – с размер на заявените разходи 265 502 452,22 лв. и заявенасубсидия от 172 146 689,52 лв. Немалък дял се пада на проектите с инвестиции идейности, насочени в сектор „Животновъдство” – 265 бр. с размер на заявенитеразходи 241 277 077,29 лв. и заявена субсидия от 153 656 766,93 лв. Проектите синвестиции и дейности от сектор „Етерично - маслени и медицински култури” са 67броя, а размерът на посочените разходи е 40 830 062,00 лв. при заявена субсидияот 26 539 160,48 лв. В рамките на 130% от бюджета, по т. 3 от Заповед №РД09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните, от общо 730 бр.заявления за подпомагане, 422 бр. са за производство на биологични суровини ипродукти или в преход към биологично производство на суровини и продукти. В съответствие спредвиденото в наредбата за подмярката приоритизиране на инвестиционнатаподкрепа, от всички 730 заявления, попадащи в рамките на 130% от бюджета, 106броя включват инвестиции и дейности, които ще се изпълняват на територията наСеверозападния район от страната. Проектите ще допринесат за повишаване наконкурентоспособността на земеделските стопанства и качеството на живот врайона и ще стимулират заетостта. Размерът на посочените разходи по проектитеза Северозападния район е 98 728 607,16 лв., а заявената субсидия – 62 668 695,07 лв. Днес в Държавенфонд „Земеделие“ се събраха заинтересовани членове на Комитета по наблюдениекъм ПРСР 2014 - 2020, които са участвали на по-ранен етап в уточняването накритериите за подбор по 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР2014-2020 г. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Румен Порожанов и АтиджеАлиева – Вели, зам. изпълнителен директор с ресор ПРСР, ги запознаха срезултатите от предварителната проверка спрямо критериите за подбор по подмярката,както и с един бърз анализ на инвестиционните намерения по сектори. „Доволнисме, това е позитивна стъпка и знак за отвореност и прозрачност напроцедурите“, заяви Димитър Зоров, председател на Асоциацията намлекопреработвателите в България.