Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Становище на ПАЕНПР по проекта на документи по процедура „Развитие на иновационни клъстери“ на ОПИК

15.03.2019

СТАНОВИЩЕ  на  Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ по проекта на документи по процедура BG16RFOP002-1.0.. „Развитие на иновационни клъстери“   &n...

Вижте още >

Сключен ДБФП по проект BG05SFOP001-2.009-0118 „Повишаване на гражданското участие в процеса за формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките в сферата на конкурентоспособността и иновациите“

08.03.2019

На 22.01.2019 г. между Сдружение „Професионална асоциация европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) и дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет, в качеството ù н...

Вижте още >

Увеличен е бюджетът за договаряне по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“

25.05.2018

КН на ОПИК гласува допълнителен бюджет за финасиране на проекти по вече проведената процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.Първоначалният бюджет на пр...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >