Изменена е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) за 2016 г.

Сред процедурите с насоченост към бизнеса, по които предстои да стартира прием на проекти през 2016 г. се нареждат:

1. „Енергийна ефективност за МСП“ с индикативен старт на приема на проекти: март 2016 г.
2. „Развитие на управленския капацитет на МСП“ с индикативен старт на приема на проекти: май 2016 г. 
3. „Развитие на клъстери в България“ с индикативен старт на приема на проекти: юли 2016 г.
4. „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ с индикативен старт на приема на проекти октомври 2016 г.
5. „Разработване на продуктови и производствени иновации“ с индикативен старт на приема на проекти: декември 2016 г.


За повече информация относно предстоящите да отворят процедури, условията за кандидатстване по тях и параметрите на допустимите проекти: вижте приложената изменена „Индикативна годишна работна програма по ОПИК 2014 -2020 за 2016 г.


Приложение:
1. Изменена Индикативна годишна работна програма по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2016 г.