Новини Научете Всички новини около нашата дейност

14.09.2016 Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР е публикуванa за обществено обсъждане Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по ОПРЧР е публикуванa за обществено обсъждане


Управляващият орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"...

14.09.2016
26.08.2016 Обществено обсъждане на документация по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК Обществено обсъждане на документация по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ на ОПИК


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и ко...

26.08.2016
16.08.2016 Покана към НПО за участие в Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП Покана към НПО за участие в Комитета за наблюдение на ОПИК и на ОПИМСП


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и ко...

16.08.2016
28.07.2016 Стартира приемът на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по Програмата за морско дело и рибарство Стартира приемът на заявления по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по Програмата за морско дело и рибарство


От 27 юли 2016 г., стартира приемането на заявления по 28.07.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.