Новини Научете Всички новини около нашата дейност

28.01.2016 Покана за участие в съвместната Конференция на ПАЕНПР и БСК Покана за участие в съвместната Конференция на ПАЕНПР и БСК


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приключилият в края на 2015 г. програмен период 2007-20...

28.01.2016
22.01.2016 Стартира приемът на проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" Стартира приемът на проекти по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията"

На 23.12.2015 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган н...

22.01.2016
22.01.2016 Публикувано е актуализирано Ръководство за изпълнение на договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Публикувано е актуализирано Ръководство за изпълнение на договори по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

Управляващият орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 публикува...

22.01.2016
22.01.2016 Предоставяне на достъп до модулa за електронно управление на проекти и отчитане в ИСУН 2020 Предоставяне на достъп до модулa за електронно управление на проекти и отчитане в ИСУН 2020

Достъпът на бенефициенти до функционалностите на ИСУН 2020 за електронно управление на проекти и...

22.01.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.