Новини Научете Всички новини около нашата дейност

10.02.2016 Пет нови процедури за финансиране на бизнеса предстои да стартират през 2016 г. Пет нови процедури за финансиране на бизнеса предстои да стартират през 2016 г.


Изменена е Индикативната годишна работна програма 10.02.2016

08.02.2016 Публикуван е проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Публикуван е проект на изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 <...

08.02.2016
05.02.2016 Обществено обсъждане на проект на документация по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ Обществено обсъждане на проект на документация по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“


Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020...

05.02.2016
05.02.2016 Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020 Стартират информационни дни по две процедури на ОПИК 2014-2020


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управ...

05.02.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.