Новини Научете Всички новини около нашата дейност

13.04.2016 От 9-ти май стартира приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 г. От 9-ти май стартира приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.6 на ПРСР 2014-2020 г.


Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на заявления за...

13.04.2016
13.04.2016 Стартира приемът на проекти по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОП "Развитие на човешките ресурси" Стартира приемът на проекти по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на ОП "Развитие на човешките ресурси"


Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Опе...

13.04.2016
17.02.2016 Стартира приемът на проекти по Програма Европа 2016 на Столична община Стартира приемът на проекти по Програма Европа 2016 на Столична община


През 2016 г. проектни предло...

17.02.2016
13.02.2016 България в глобалния доклад на GEM - най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството България в глобалния доклад на GEM - най-мащабното и авторитетно проучване на предприемачеството

В доклада се констатира, че в България, макар около две трети от въз...

13.02.2016

Нашата дейност

Взаимодействие с компетентни държавни органи


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Утвърждаване на единен професионален стандарт на консултантските компании


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.

Популяризиране на местния и чуждестранен опит и добри практики


• Организиране и участие в контактни групи с органите на държавната и местната администрация.
• Участие на експертно равнище и като гражданска организация при изработването на политики в рамките на сектора;
• Идентифициране, обобщаване и официално представяне пред компетентните органи на становищата на бенефициентите по европейски и други донорски програми, придружени с препоръки за промени на неподходящи практики;
• Изготвяне на становища по проекти за нормативни актове, указания, решения и други актове в сферата на целите на Асоциацията. • Участване и оказване на помощ в проекти на правителството в области, сходни с целите на Асоциацията.