В рамките на настоящата схема за "Подкрепа на проекти за европейско сътрудничество" по Подпрограма "Култура" на програма "Творческа Европа 2014-2020", ще бъдат подкрепяни проекти, предвиждащи дейности в следните области:


А. Транснационалната мобилност;
Б. Привличането на публика;
В.1. Изграждане на капацитет — цифровизация;
В.2. Изграждане на капацитет — нови бизнес модели;
В.3. Изграждане на капацитет — образование и обучение.


Приоритетите на Подпрограма „Култура“, както и на настоящата схема включват:
- насърчаване на транснационалната мобилност на творци и специалисти, с цел да получат възможност да се конкурират на международния пазар и да развият международния аспект на професионалното си развитие и дейности в държавите в Европейския съюз и извън него, при възможност въз основа на дългосрочни стратегии;
- по-ефективно привличане на публика като начин за стимулиране на интереса към европейските културни и творчески произведения и материалното и нематериалното културно наследство, и за подобряване на достъпа до тях.
- стимулиране на творчеството, новаторските подходи към творческия процес и нови начини за прехвърляне на ползите в други сектори.
- Разработване и изпитване на нови и новаторски модели за генериране на приходи, управление и маркетинг на културните сектори, особено с оглед на прехода към цифровите технологии.
- Подпомагане на интеграцията на бежанците в ЕС чрез културни и аудио-визуални дейности по популяризиране и съвместно творчество в Европа, които са свързани с тази специфична целева група.
- Подобряване на взаимното разбирателство между културите и насърчаване на междукултурния и междурелигиозния диалог и уважението към другите култури.


Допустими държави: 

Допустими за участие по настоящата схема са следните държави:
1. Държавите — членки на ЕС, и отвъдморските страни и територии;
2. Държавите в процес на присъединяване към ЕС, държавите кандидатки и държавите потенциални кандидатки, ползващи се от предприсъединителна стратегия, в съответствие с общите принципи и общите условия за участието на тези държави в програми на Съюза, установени в съответните рамкови споразумения, решения на Съвета за асоцииране или други подобни споразумения;
3. Държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП, в съответствие с разпоредбите на Споразумението за ЕИП;
4. Конфедерация Швейцария, въз основа на двустранно споразумение, което да се сключи с тази държава;
5. Държавите, обхванати от европейската политика за съседство, в съответствие с процедурите, определени въз основа на рамковите споразумения с тези държави, в които се предвижда тяхното участие в програмите на ЕС.


Допустими кандидати:
Допустими кандидати в схемата са операторите в сферата на културата и творчеството, които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“.

Допустими проекти:
В зависимост от мащаба, нуждите, естеството, целите и приоритетите на проекта кандидатите трябва да изберат да кандидатстват в категория 1 „Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб“ или в категория 2 „Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб“.

Категория 1 — "Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб"
В тази категория са включени проекти:
- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още двама партньори, чиито седалища са в поне три различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;
- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 200 000 EUR, представляващи най-много 60% от допустимия бюджет.
Ако проектът бъде одобрен, ръководителят на проекта в категория 1 може да подаде заявление за финансиране на нов проект в категория 1 или категория 2 в отговор на следващи покани за представяне на предложения.

Категория 2 — „Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб“

В тази категория са включени проекти:
- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още петима партньори, чиито седалища са в поне шест различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;
- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR, представляващи най-много 50% от допустимия бюджет.


Бюджет
Подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“ разполага с общ бюджет от 457,8 млн. EUR за периода 2014—2020 г. Общият размер на бюджетните кредити за 2017 г. по настоящата схема е около 35 500 000 EUR.


Краен срок за подаване на заявления:
Краен срок за подаване на проекти за европейско сътрудничество: 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време).


Допълнителна информация:
Подробните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени в конкретните насоки на следните сайтове:


Генерална дирекция „Образование и култура“
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm


Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Приложение:

1. Покана за представяне на предложения по схема EACEA 45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество.