В териториалния обхват на ОП „Черноморски басейн 2014-2020“ попадат 10 държави – с цялата си територия или региони от ниво NUTS II (или еквиваленти) - България (Североизточен и Югоизточен регион), Гърция (Централна Македония, Източна Македония и Тракия), Румъния (Югоизточен регион), Турция (TR21, TR42, TR81, TR82, TR83  и TR90), Армения (цялата територия), Грузия (цялата територия), Молдова (цялата територия), Азербайджан (цялата територия), Русия (Ростовска област, Краснодарски край, Република Адигея) и Украйна (Одеса, Николаев, Херсон, области Запорожие и Донецк, Крим и Севастопол).

За постигане на целите на програмата, ще се отпускат безвъзмездно финансови средства за проекти, избрани чрез покани за набиране на проектни предложения. Очаква се да бъдат обявени две покани през целия програмния период – до края на 2016 г. и през 2018 г.
Проектите ще бъдат разработвани и изпълнявани съвместно от партньори регистрирани в допустимата територия на програмата, като партньорите по даден проект са най-малко от една държава-членка на ЕС и една държава партньорка или Руската федерация. Участие на турските партньори е възможно само в проекти с поне един участник от държава-членка на ЕС и един участник от държава партньор или Руската федерация.

Съвместната оперативна програма има за цел да подобри благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместни действия за опазване на околната среда. Програмата ще функционира чрез четири приоритетни оси:

Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“

Примерни/индикативни дейности по Приоритет 1.1:
- Насърчаване на разработването и пускането на пазара на съвместни трансгранични туристически продукти и транснационални тематични маршрути (например културни, религиозни, древни търговски пътища, земеделски); насърчаване на диверсификацията и интеграция на крайбрежния и вътрешен туризъм.
- Насърчаване опазване на историческото наследство чрез развитие на устойчив туризъм (напр. дребномащабни инвестиции, маркетинг).
- Насърчаване на взаимодействието, работа в мрежа и свързаност между заинтересованите страни на туризма и културата и туроператорите в Черноморския басейн (например конкретна мрежа за морски туризъм и т.н.); насърчаване на електронните възможности за маркетинг и трансгранична информация, свързана с логистика като например културни събития.
- Обмен на опит и/или съвместно разработване на целенасочени туристически пакети за специфични пазари (например възрастните хора); обмен на опит за насърчаване на по-високо качество и по-иновативни, туристически продукти (подводни археологически паркове, еко-туризъм, културен туризъм, медицински туризъм).
- Съвместно насърчаване на културните продукти (занаяти, произведения на изкуството и т.н.) и събития (фестивали, панаири и др.).
- Съвместно повишаване на откритостта на Черноморския регион за международни и неправителствени организации на европейския туризъм (съвместни маркетингови, комуникационни и промоционални кампании, развитието на търговски марки за Черноморския басейн).
- Насърчаване на мрежи, обмен на добри практики в укрепването на културните и творческите индустрии (музика, мултимедия и т.н.).
- Обмен на добри практики за развитие на екологично чисти стратегии в туризма (например подобряване на ефективността на ресурсите, предотвратяване/управление на отпадъците и замърсяването в туристическите райони, насоки за намаляване до минимум въздействието върху биоразнообразието и повишаване ползите от туризма в защитени територии).
- Подобряване на туристическите услуги и насърчаване на модернизацията на умения напр чрез програми за обмен между образователните институции (например за млади професионалисти), или чрез съвместното създаване на отворени онлайн курсове, основани на най-добрия опит.


Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“

Примерни/индикативни дейности / насоки по Приоритетна 1.2:
- Насърчаване на международните търговски връзки, секторни и междусекторни мрежи и партньорства (например бизнес форуми) в басейна на Черно море и подкрепа на интернационализацията на обмен (например изграждане на капацитет).
- Укрепване на интернет свързаност, системи за обмен на бизнес информация трансгранични, маркетингова и логистична информация с по-широко използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).
- Обмен на добри практики в модерни и иновативни маркетингови и търговски стратегии, електронни възможности за маркетинг и разработване на съвместни маркетингови стратегии (например регионални търговски марки).
- Подкрепа на иновациите, научните изследвания и сътрудничество, включително за развитието на логистиката, в селскостопанския отрасъл, съвместно разработване и прилагане на най-добри практики в производството на качествени селскостопански продукти.
- Въвеждане на иновативни технологии за секторното развитие (органично / био продукти, устойчиви аквакултури), включително обмен на опит и дребно-мащабни инвестиции в пилотни проекти.
- Подкрепа на предприемаческата култура чрез преподаване и обучение на младите хора, работещи в селското стопанство и свързаните сектори; обмен на добри практики в тази област.
- Обмен на добри практики за въвеждане на стандарти (например безопасност на храните).
- Съвместни действия за подкрепа продуктивно използване на паричните преводи от мигрантите в модернизацията на селското стопанство / аквакултури / хранително-вкусовата промишленост.

Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“

Примерни/индикативни дейности по Приоритетна 2.1:
-
Подкрепа на съвместни и съвместими трансгранични системи за наблюдение, оценка и информация; инструменти и капацитет за предотвратяване и контрол на трансграничното замърсяване (включително чрез дребномащабни инвестиции).
- Подобряване на дългосрочно трансгранично сътрудничество, информация и капацитет за научни изследвания (включително иновативни технологии) насочени към трансформация на екосистемите, мониторинг на биологичното разнообразие и миграцията на видовете.
- Съвместно засилване на сътрудничеството между науката, промишлеността, съответните заинтересовани страни и вземащите решения за справяне с интегрирани въпроси по управлението на крайбрежните зони, хармонизиран мониторинг, оценка на морската среда и предоставяне на данни.
- Подобряване на достъпността и трансграничната оперативна съвместимост на актуализирани данни, онлайн достъп на обществеността до продукти и данни (например карти) за Черно море, позволявайки на промишлеността, публичните власти, неправителствени организации и изследователи институти да се възползват по-ефективно от тях.
- Насърчаване на трансграничното сътрудничество между морските власти, отговарящи за дейности като безопасно корабоплаване или контрол на риболова, да споделят информация за рисковете и заплахите (интегрирано морско наблюдение).
- Подобряване на сътрудничеството в областта на мониторинга на околната среда между заинтересованите страни, участващи в предотвратяване и управление на бедствия.
- Засилване на контактите между страните и обмен на добри практики в областта на системите за ранно предупреждение, което ще позволи на населението подложено на опасност да предприеме необходимите мерки за избягване/намаляване на риска и да подготви ефективни действия; подобряване на достъпа за населението до наличната информация за околната среда по отношение най-вече на риска от земетресения, наводнения и горски пожари.

Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морски отпадъци“

Примерни/индикативни дейности по Приоритет 2.2:
- Съвместно повишаване на обществената информираност и образование по отношение проблеми, свързани с речните и морските отпадъци, ползата от опазване на биологичното разнообразие и околната среда (кампаниите по масмедиите, производство на инструменти за обучение и "отговорен-гражданство" насоки за различни сектори на целевите аудитории, като деца и студенти, туристи, общински власти, корабни компании и екипажи).
- Споделяне и насърчаване на добрите практики и технологии (в т.ч. дребномащабни инвестиции), свързани с обработката и изхвърлянето на отпадъци, намаляване на незаконно изхвърляне и депата край речни и морски брегове и предотвратяване на вредните последици от тях.
- Съвместно насърчава практиката на ‘3 Rs’ (reduce, reuse, recycle) (намаляване, повторно използване, рециклиране) за отпадъци, както и използването на отпадъци за производство на енергия.
- Подпомагане действията на местните общности, насърчаване и организиране трансгранични кампании за почистване на морски и речни брегове (включващи училища, студенти и доброволци) и да споделят добри практики в тази област.
- Насърчаване участието и партньорства между НПО и гражданското общество, частния сектор (като рибарство, туризъм, превоз на стоки) и местни/регионални власти и службите за почистване в борбата им с речните и морските отпадъци.
- Обмяна на опит за подобряване на пристанищни съоръжения и услуги за събиране на отпадъци от кораби (подготовка на насоки/ръководства за разработване на пристанищни планове за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на Международната морска организация/ЕС и насърчаване на прилагането им в Черноморските пристанищата).

Програмата ще се финансира от Европейския инструмент за съседство, Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ.

Общият бюджет на програмата е в размер на 53 942 456,70 евро. Българските партньори ще получават от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България до 8% национално съфинансиране от определения им бюджет в проектите, в които участват.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са местни/регионални власти, публично-правни организации (юридическа лица с нестопанска цел в обществена полза, академични и образователни институции и др.) и неправителствени организации.

Приложение:

1. Резюме на съвместната ОП за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“.