Днес, 08.02.2017 г. Професионална асоциация "Европейски и национални програми за развитие" (ПАЕНПР) внесе на вниманието на Министъра на икономиката, доц. д-р Теодор Седларски, предложение за увеличаване на бюджета за финансиране на проекти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК).

Публикуваме текста на внесеното от ПАЕНПР предложение като прикачен файл.


Приложение:

1. Предложение на ПАЕНПР за увеличаване на бюджета за финансиране на проекти по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК).