Конференция на ПАЕНПР и БСК

Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти

Вижте още

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация по процедура BG16RFOP002-2.00.. „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК

05.10.2017

Приложено публикуваме внесеното от Професионална асоциация „Европейски и национални програми за развитие“ (ПАЕНПР) Становище в процеса на обществено обсъждане на проекта на документация по процедура B...

Вижте още >

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по ОПИК

05.09.2017

СТАНОВИЩЕ по проекта на документацията по процедура BG16RFOP002-3.00…„Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Оперативна програма „Иновации и конкурен...

Вижте още >

Становище на ПАЕНПР по проекта на документация за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОПИК

05.05.2017

Във връзка с изтеклото на 04.05.2017 г. обществено обсъждане на публикувания проект на условия за кандидатстване по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по ОП "Иновации и к...

Вижте още >

Ползи от членството в ПАЕНПР

Фокусирани усилия за подобряване на условията и средата за развитие на всички членове, което практически води до повишени печалби;
Пряк достъп до висши държавни служители, пред които се поставят наболели проблеми, казуси и нормативни пречки и лобиране за по-бързото им решаване;
Защита на репутацията, имиджа и интересите на членовете;
Участие в съвместни мероприятия с представители на международни организации, където се създават реални бизнес контакти и се набират нови клиенти;
Бърза информация за очаквани промени в бизнес средата и възможности за приспособяване към тях;

Вижте още >